728 x 90Tu ets el bàsquet (21/09/2020)

  • img
  • img

Han passat sis mesos des de que el bàsquet va sortir de les pistes per ocupar altres espais sense perdre el seu protagonisme a les nostres vides.
Tots junts treballem perquè el bàsquet ens necessita. És l’hora de demostrar que el paper de l’esport a la societat va molt més enllà de les competicions tradicionals i, en aquests moments, l’esport federat té un important paper d’aliat de la salut. Ara et toca a tu perquè

TU ETS EL BÀSQUET

 

 

Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 de setembre de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020.

6. Condicions per a la realització d'espectacles i competicions esportives

6.1. Es poden reprendre les competicions esportives de modalitats esportives incloses en el calendari competitiu de les federacions esportives de les Illes Balears per a la temporada 2020-2021.

6.2. En el cas dels esports d'equip i de contacte a les Illes Balears les competicions es poden reprendre amb les condicions següents:

A. Inici de la competició

- Es poden iniciar les competicions esportives federades de caràcter autonòmic d'esports d'equip i de contacte a partir de la categoria infantil (12-14 anys) des de dia 1 d'octubre de 2020.

- En tot l'esport no federat i en l'esport federat en les categories inferiors a infantil (12-14 anys) només es pot dur a terme la pràctica esportiva sense contacte físic.

B. Entrenaments esportius

- En les categories que poden començar la competició segons l'apartat anterior es poden iniciar els entrenaments amb contacte físic a partir de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB. S'han de dur a terme en grups estables d'entrenament i sense canvis en la composició amb un màxim de 20 esportistes en els esports de pista.

C. Requisits

Per poder iniciar la competició, les federacions esportives d'esports d'equip i de contacte han de complir els requisits següents:

- Han de trametre a la Conselleria d'Afers Socials i Esports, perquè l'aprovi, un protocol d'actuació vinculant per a totes les entitats participants en les competicions, en el qual s'estableixin les mesures específiques de protecció de la salut de totes les persones implicades, i han d'estar d'acord amb els criteris establerts per les autoritats sanitàries.

- Han de tenir una declaració responsable dels participants en les competicions esportives sobre la base de les indicacions fetes per la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

- Han de desenvolupar el calendari esportiu amb unes condicions flexibles i amb alternatives de canvi de dates dels partits o de les proves esportives. També s'han d'establir mesures per distanciar temporalment el contacte físic entre equips o esportistes diferents a partir de les indicacions fetes per la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

D. Responsable COVID

Cada club ha de tenir un responsable COVID amb l'objectiu de fer complir les mesures de seguretat i salut durant les competicions esportives als participants i al públic. Després de cada prova esportiva s'ha d'adjuntar a l'acta una llista del compliment de les mesures establertes signat per l'àrbitre i els responsables COVID de cada club participant.

6.3. Excepcionalment, les federacions esportives d'esports d'equip i de contacte poden sol·licitar de manera justificada, i sempre que les condicions ho permetin, l'autorització a la Conselleria d'Afers Socials i Esports per dur a terme, per a les categories autoritzades, una competició esportiva o encontre esportiu no prevista prèviament en el calendari esportiu de la temporada 2020- 2021.

6.4. Les competicions esportives a les Illes Balears es poden dur a terme amb públic d'acord amb els criteris següents:

A. Instal·lacions esportives cobertes

- Instal·lacions esportives de fins a 1.200 persones d'aforament: 50 % de l'aforament, fins a un màxim de 300 persones.

- Instal·lacions entre 1.201 i 4.000 persones d'aforament: màxim el 25 %.
Instal·lacions entre 4.001 i 5.000 persones d'aforament: màxim el 20 %.
C. Esdeveniments esportius a l'aire lliure
- El públic assistent a un esdeveniment esportiu a l'aire lliure ha de seguir les indicacions de distanciament i seguretat genèriques de les autoritats sanitàries.
- S'han d'evitar les aglomeracions i en cap cas no es poden superar les 1.000 persones en una zona determinada, especialment en les sortides i arribades.

En tot cas, s'ha de garantir una distància d'un metre i mig entre el públic assistent, llevat de les persones convivents, i els espectadors han de dur mascareta protectora. No es permet ni menjar ni beure en les instal·lacions cobertes.

 

Resolució BOIB - 21 de setembre 2020 [199 KB] [Descarregar]


Regulació esportiva a la fase de nova normalitat - 21 de setembre 2020 [978 KB] [Descarregar]img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook