728 x 90Informa't de les noves mesures en l'àmbit esportiu (18/08/2020)

img

La consellera de Salut i Consum, Patrícia Gómez, ha fet publica la resolució per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020

La conselleria d'Afers Socials i Esports informa de les modificacions que estaran vigents als protocols d'entrenaments durant, almanco, els pròxims quinze dies.

Condicions per a la realització d'entrenaments esportius d'esports d'equip i de contacte 

Els entrenaments esportius d'esports d'equip i de contacte vinculats a les federacions esportives de les Illes Balears, així com els entrenaments d'esports d'equip i de contacte no federat, es poden fer amb les condicions següents:

- Es poden practicar els esports d'equip de camp sempre que es duguin a terme en grups d'entrenament de com a màxim 30 persones, mantenint la distància de seguretat d'un metre i mig i evitant en tot cas situacions en les quals es produeixi contacte físic. A més, no es pot superar el setanta-cinc per cent de la capacitat permesa per a l'espai esportiu.

- Es poden practicar els esports d'equip de pista sempre que es duguin a terme en grups d'entrenament de com a màxim 20 persones, mantenint la distància de seguretat d'un metre i mig i evitant en tot cas situacions en les quals es produeixi contacte físic. A més, no es pot superar el setanta-cinc per cent de la capacitat permesa per a l'espai esportiu.

- També es poden practicar els esports de contacte sempre que es duguin a terme en grups d'entrenament de com a màxim 10 persones, mantenint la distància de seguretat d'un metre i mig i evitant en tot cas situacions en les quals es produeixi contacte físic. A més, no es pot superar el setanta-cinc per cent de la capacitat permesa per a l'espai esportiu.

Condicions per a la realització d'espectacles i competicions esportives

- Es poden reprendre les competicions esportives de modalitats esportives incloses en el calendari competitiu de les federacions esportives de les Illes Balears durant l'any 2020.

- No obstant el que s'exposa en el punt anterior, les federacions esportives de les Illes Balears d'esports d'equip i d'esports de contacte, així com els organitzadors d'activitats esportives no federades d'esports d'equip i d'esports de contacte han de començar les competicions esportives a partir de dia 1 d'octubre de 2020 sempre que les condicions ho permetin. A més, han de remetre a la Conselleria d'Afers Socials i Esports, perquè l'aprovi, un protocol d'actuació vinculant per a totes les entitats participants en aquestes competicions, en el qual s'estableixin les mesures específiques de protecció de la salut de totes les persones implicades i que han d'estar d'acord amb els criteris establerts per les autoritats sanitàries.

-Excepcionalment, les federacions esportives d'esports d'equip i de contacte poden sol·licitar de manera justificada, i sempre que les condicions ho permetin, autorització a la Conselleria d'Afers Socials i Esports per a la realització d'una competició esportiva abans de dia 1 d'octubre de 2020.

- Les competicions esportives es poden dur a terme amb públic amb un límit del setanta-cinc per cent de la capacitat d'espectadors per cada instal·lació i com a màxim 1.000 persones assegudes en instal·lacions a l'aire lliure i 300 persones assegudes en instal·lacions cobertes. En tot cas, s'ha de garantir una distancia d'un metre i mig entre el públic assistent, llevat de les persones convivents, i els espectadors han de dur mascareta protectora.

- Els organitzadors de les competicions esportives han d'adoptar un protocol que garanteixi el seguiment de les mesures higièniques establertes per les autoritats sanitàries de controls d'accessos i sortides, i de distanciament entre persones en el lloc de realització de la competició. Així mateix, els esportistes han de declarar responsablement que en els darrers catorze dies no han tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, que no han obtingut un resultat compatible amb presència d'infecció activa a una prova diagnòstica de COVID-19, que no han conviscut amb persones que hagin estat declarades un cas confirmat de COVID-19 i que no han tingut contacte estret amb malalts per COVID-19.

- Les competicions esportives amb una previsió de participació superior a les cent cinquanta persones han de sol·licitar autorització a la Conselleria d'Afers Socials i Esports per dur-les a terme. Els organitzadors han d'adoptar les normes bàsiques de prevenció i higiene durant la competició, les mesures de limitació d'accés, de capacitat, d'organització interna, de protecció dels esportistes i personal de l'organització de la competició, a partir de les mesures dictades per les autoritats sanitàries.

BOIB. Noves mesures per fer front a la COVID-19 [238 KB] [Descarregar]


Regulació esportiva a la fase de la nova normalitat [1522 KB] [Descarregar]img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook