728 x 90Oferta de contractació per a la FBIB (20/09/2019)

img

OFERTA DE CONTRACTACIÓ FBIB

1.- DENOMINACIÓ DEL LLOC DE FEINA: Tècnic de gestió administrativa

2.- OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA:  Reforçar l'àrea administrativa de la FBIB a la seu principal de Palma.

3.- FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA:

- Integrar-se a l’equip d’administració i gestió de la FBIB per tal d’executar els seus propòsits i tasques.

- Assistir en les tasques administratives i d’organització de les actuacions dels diferents òrgans i àrees de la FBIB.

- Redacció d’escrits i preparació de reunions, juntes i assemblees.

- Atenció telefònica i recepció de visites a la seu federativa.

- Tramitació de comunicacions a clubs i federats.

- Gestió d’agenda institucional.

- Gestió de Registre General de la FBIB i classificació i arxiu documental

4.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:

Les persones interessades poden presentar una sol·licitud directament a la FBIB o enviar- la per a correu electrònic federacio@fbib.es abans del 27 de setembre de 2019 a les 14:00h.

Les sol.licituts contendran un Curriculum Vitae de l'interessat/da i la documentació que vulgui fer servir per acreditar els requisits i mèrits.

Un cop analitzades les propostes rebudes, els interessats o interessades escollits per la Mesa de Contractació seran convocats per a una entrevista personal. Realitzades les entrevistes concertades, la Mesa de Contractació comunicarà personalment al candidat/a elegit/da la seva decisió.

5.- CONDICIONS DE LA OFERTA DE CONTRACTACIÓ:

* Contracte laboral

* Inici previst de la contractació: 1 d’octubre de 2019

* Temps de contractació: fins dia 30 de juny de 2020

* Jornada: A determinar (distribuits de dilluns a divendres, excepte per a atenció de reunions i assemblees).

* Horari: Distribució a determinar (necessariament en horari d’atenció al públic).                     

* Retribució annual: Segons Conveni Colectiu d’aplicació.

6.- REQUISITS I MÈRITS DELS CANDIDATS/CANDIDATES:

-Requisits (és indispensable):

* Tenir capacitat jurídica per treballar a Espanya.

*Màxima il.lusió per a participar en la millora del bàsquet a les Illes Balears.

* Domini de castellà i català, oral i escrit.

* Qualitats personals d’atenció a públic, organització i mètode, gestió de procesos, predisposició al treball en equip i la integració a grups de treball, iniciativa i responsabilitat.

- Mèrits (es valorarà):

* Titulacions i coneixement d'anglès.

* Titulacions i coneixements relacionats amb la gestió esportiva i, en general, la gestió de projectes i programació.

* Experiència professional prèvia relacionada amb l'esport, quan estigui relacionada amb les tasques a desenvolupar.

* Altres relacionats amb les tasques a desenvolupar.

7.- COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:

La Mesa de Contractació estarà conformada per:

- Secretari General FBIB

- Altres dos membres de la Junta Directiva 


img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook