728 x 90Certificat d'antecedents específic sobre delictes sexuals (16/08/2016)

Informem que per a la temporada 19/20 també és d'obligat compliment per a tots els entrenadors/es, delegats i delegades i persones vinculades directament amb les categories des d'Iniciació fins a Júnior, presentar a la FBIB còpia del certificat d'antecedents específic sobre delictes sexuals. Totes aquelles persones que ho varen entregar la temporada passada no és necessari que ho tornin a presentar.

El certificat d'antecedents específic sobre delictes sexuals és necessari per treballar amb menors.

El passat 1 de març de 2016 va entrar en vigor el Registre Central de Delinqüents Sexuals, òrgan encarregat d'emetre el certificat d'antecedents específic sobre delictes sexuals obligatori per a qualsevol persona que treballi o pretengui treballar o realitzar qualsevol tipus d'activitat que comporti contacte habitual amb menors.

Aquestes certificacions són obligatòries per a aquestes persones d'acord amb la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per Llei 26/2015, de 28 de juliol de Protecció a la Infància, i per la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat.

Es tracta d'un mecanisme que facilita la prevenció, la recerca i persecució de tals delictes i pretén evitar que els qui siguin condemnats en sentència ferma puguin realitzar activitats o exercir professions o oficis en contacte amb menors.

Procediment


Sol·licitud de Certificat pels propis treballadors

Aquest certificat és gratuït i pot sol·licitar-se per diferents canals:

• De forma electrònica a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia, pel que s'haurà de disposar d'un certificat digital d'usuari vàlid.

Fent constar en el model de sol·licitud el seu número de telèfon mòbil, rebrà un sms amb un codi segur de verificació, que li permetrà descarregar el certificat des de la seu electrònica del Ministeri de Justícia quantes vegades necessiti.

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central

• De forma presencial.

Es lliurarà original o fotocòpia compulsada del document d'identificació en vigor del sol·licitant.

- En els registres de les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia. (A Palma de Mallorca, carrer Posat del Real, número 6 - 971720322).

• Per correu postal.

Dirigit a qualssevol de les gerències territorials o al Centre d'Atenció al Ciutadà de Madrid.

Sol·licitud per les empreses o entitats

Quan el certificat no se sol·licita personalment per l'interessat sinó per una altra persona que ho representa, aquesta a més d'acreditar la seva identitat mitjançant la
documentació del punt anterior, haurà d'aportar:

- Original o fotocòpia compulsada del document d'identificació en vigor del representat.

- Original o fotocòpia compulsada del document que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la mateixa (document públic autoritzat per notari, document privat amb signatures legitimades per notari o document privat, atorgat en compareixença personal de l'interessat davant empleat públic, que farà constar aquesta circumstància mitjançant diligència) o, en cas dels progenitors del menor d'edat, el llibre de família.

Si el sol·licitant no és espanyol, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals ha de demanar un certificat del seu país de nacionalitat. En el cas de persones menors d'edat, haurà d'estar representat per un dels progenitors o tutor legal.

Model de sol.licitud del certificat [829 KB] [Descarregar]img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook